Page 18 - Fyne SUMMER2012-proof

Basic HTML Version

SUMMER 2012
18
Llywodraeth Cymru
Fel llywodraeth ddatganoledig Cymru,
rydym yn gyfrifol am ddatblygu a
chyflawni ystod eang ac amrywiol o
bolisïau a rhaglenni i bobl Cymru.
Wrth galon hyn mae’n hymrwymiad i fod yn
gyflogwr delfrydol, a llwyddo i greu gweithlu
mwy cynhwysol ac amrywiol – gweithlu sy’n
adlewyrchu’n well y cymunedau rydym yn eu
gwasanaethu, sy’n gwerthfawrogi’n pobl ac
sydd yn eu cynorthwyo i ddatblygu i’w potensial
llawn. Mae bod yn Hyrwyddwr Amrywiaeth
Stonewall, a gweithio gyda’n rhwydweithiau
amrywiaeth staff, yn rhannau hanfodol o’n taith;
ac mae ein rhwydwaith LGBT, Enfys, yn cynnig
arweiniad a chymorth i’w aelodau, yn ogystal â
chynghori ar ddatblygiad polisïau.
Wrth recriwtio, rydym yn chwilio am unigolion
sy’n hyblyg, yn arloesol, yn gyfrifol, ac sy’n gallu
ymrwymo i gyflawni deilliannau gwerth am arian
ar gyfer pobl Cymru. Yn gyfnewid am hyn, rydym
yn cynnig pecyn tâl cystadleuol ac amgylchedd
gwaith modern a hyblyg.
Am ragor o wybodaeth
, ewch i
www.cymru.gov.uk
Caiff swyddi gwag eu hysbysebu ar y dudalen
www.cymru.gov.uk/recriwtio
Welsh Government
As the devolved government for Wales,
we are responsible for developing and
delivering a wide and varied range of
policies and programmes to the people
of Wales.
At the heart of this lies our commitment to being
an employer of choice and achieving a more
inclusive and diverse workforce – a workforce
which better reflects the communities we serve,
which values our people and which helps them
develop to their full potential. Being a Stonewall
Diversity Champion and working with our staff
diversity networks are both vital parts of our
journey, and our LGBT network, Rainbow, offers
guidance and help for its members as well as
advising on policy development.
When we recruit we are looking for individuals
who are flexible, innovative, responsible, and
able to commit to delivering value-for-money
outcomes for the people of Wales. In return we
offer a competitive remuneration package and a
modern and flexible working environment.
For further information
, please visit
www.wales.gov.uk
Vacancies when they arise will be posted on the
site at
www.wales.gov.uk/recruitment
© Hawlfraint y Goron/Crown copyright 2012 WG15869