Dyfed-Powys Police introduce LGBT Liaison Officers, in a move that recognises that LGBT needs are far wider than Hate Crime.

Being a victim of any type of crime or anti-social behaviour isn’t something that anyone chooses; it’s something beyond our control and can leave us feeling vulnerable and intimidated.

As a police service, we are often the first point of contact for our communities at times of crisis. It is part of our role to provide support, guidance and advice to victims as they move through the Criminal Justice process. We also work with other organisations involved in that process to do everything that we can to make the experience one which is free from barriers.

I know that for some members of the LGB&T community, making that initial contact with police can be difficult. A fear of not being taken seriously by the police can be just as overwhelming as the fear of somehow being outed during the process of reporting a matter to us. We have been working hard to identify and dismantle those barriers, but of course, there’s always more to be done.

I am 100% committed to ensuring that police services are accessible to everyone, and will do everything in my power to ensure the safety of our communities.

That’s why I have introduced LGB&T Liaison Officers in June 2016. These officers provide support to LGB&T victims of crime, as well as being a source of advice for investigation teams and specialist departments within the organisation.  They have been trained and developed by experts from across the country who focused on providing knowledge and understanding of domestic abuse, sexual abuse and hate crime.  The trainers also gave an insight in to how we support a person with a non-binary gender variance and helped us challenge our practices.  We are already planning the next course so that we can double the number of LGB&T Liaison Officers we have.

This is just an example of one of the positive steps which we are taking to make our services more accessible to the LGB&T community within Dyfed-Powys. If you live in the Dyfed-Powys Police area and want to speak to one of our LGB&T Liaison Officers, all you have to do is call 101 and we will connect you. They look forward to speaking with you.

 

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn cyflwyno Swyddogion Cyswllt LHDaTh gan ddangos eu bod nhw’n cydnabod bod anghenion LHDaTh yn ehangach o lawer na throseddau casineb 

Nid yw dioddef unrhyw fath o drosedd neu ymddygiad gwrthgymdeithasol yn rhywbeth y mae rhywun yn dewis; mae’n rhywbeth sydd y tu hwnt i’n rheolaeth a gall wneud i ni deimlo’n agored i niwed ac wedi’n dychrynu.

Fel gwasanaeth heddlu, yn aml, ni yw’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer ein cymunedau adeg argyfwng. Rhan o’n rôl yw rhoi cymorth, arweiniad a chyngor i ddioddefwyr wrth iddyn nhw symud drwy’r broses cyfiawnder troseddol. Rydyn ni hefyd yn gweithio gyda sefydliadau efail sy’n gysylltiedig â’r broses honno i wneud pob dim o fewn ein gallu i wneud y profiad yn un sy’n rhydd rhag rhwystrau.

Ar gyfer rhai o aelodau’r gymuned LHDaTh, gwn y gall cysylltu â’r heddlu am y tro cyntaf fod yn anodd. Gall ofni na fydd yr heddlu’n eu cymryd o ddifri fod llawn mor llethol ag ofni y byddant yn cael eu datgelu fel person hoyw yn ystod y broses o riportio’r mater i ni. Rydyn ni wedi bod yn gweithio’n galed i adnabod a chwalu’r rhwystrau hynny, ond, wrth gwrs, mae mwy i’w wneud o hyd.

Rwyf wedi llwyr ymrwymo i sicrhau bod gwasanaethau heddlu yn hygyrch i bawb, a byddaf yn gwneud pob dim o fewn fy ngallu i sicrhau diogelwch ein cymunedau.

Dyna pam rwyf wedi cyflwyno swyddogion cyswllt LHDaTh ym mis Mehefin 2016. Mae’r swyddogion hyn yn rhoi cymorth i ddioddefwyr trosedd LHDaTh, ac maen nhw’n cynnig cyngor i’n timoedd ymchwilio a’n hadrannau arbenigol yn y sefydliad. Maen nhw wedi’u hyfforddi a’u datblygu gan arbenigwyr ledled y wlad a ganolbwyntiodd ar ddarparu gwybodaeth a dealltwriaeth ynghylch cam-drin domestig, cam-drin rhywiol a throseddau casineb. Yn ogystal, rhoddodd yr hyfforddwyr fewnwelediad i’r ffordd rydyn ni’n cefnogi person ag amrywiad hyw anneuaidd a’n helpu i herio’n arferion. Rydyn ni eisoes yn cynllunio’r cwrs nesaf fel ein bod ni’n medru dyblu’r nifer o swyddogion LHDaTh sydd gennym.

Yn ogystal â’n swyddogion cyswllt LHDaTh newydd, mae ein Gweithgor Hunaniaeth Rhyw wrthi’n adolygu nifer o’n polisïau, arferion gweithio a’n hystadau, gyda golwg ar sicrhau eu bod nhw’n gynhwysol ar gyfer y gweithlu a’r cymunedau rydyn ni’n gwasanaethu. Ni fydd hon yn broses gyflym, ond rydyn ni wedi ymrwymo i ddatblygu’r gwaith er mwyn sicrhau fod pob aelod staff yn medru bod yn nhw’u hunain yn y gwaith, a bod ein cymunedau wedi’u grymuso i fod yn nhw’u hunain wrth gysylltu â ni.

Dyma rai o’r camau cadarnhaol rydyn ni’n cymryd er mwyn gwneud ein gwasanaethau’n fwy hygyrch i gymunedau ardal Heddlu Dyfed-Powys. Os ydych chi eisiau siarad ag un o’n swyddogion cyswllt LHDaTh, galwch 101 a byddwch yn cael eich cysylltu â swyddog. Maen nhw’n edrych ymlaen at siarad â chi.

Comments are closed.

Improving the Much-loved Marlborough

For the past ten years, the Marlborough Pub & Theatre in Brighton has put on “work which is at the […]

Speaking Out: Gareth Thomas

The openly gay ex-rugby player  talks homophobia, bullying, and his upcoming Beauty and the Beast panto gig. Since retiring from […]

Adoption: “Life Does Change but Nothing is Missed”

Coram Adoption tell us about Paul and Mark, who adopted their son Stephen in 2013, as we mark National Adoption […]

Men’s Health and Movember: “An Everlasting Difference”

  The Movember Foundation tackles men’s health on a global scale, year round. Millions have joined the movement, raising over […]

HIV Diagnoses Fell by 17% Across the UK Last Year

As Fyne Times readers may know I was diagnosed with HIV in January 2010, when I was 24 years old. […]

Be a Better Trans Ally

If you aren’t trans yourself, it can sometimes feel like you are walking on eggshells when talking to a trans […]

“Fully Happy”

Gabriel Barnes talks political conflict, being transgender, and the Albert Kennedy Trust Gabriel Barnes fled South Africa aged 16, and […]

A Homotopian Rent Party

Sam Bennett During the 1920s Harlem Renaissance, poor African Americans – paid low wages yet asked for disproportionately high rent […]

“If I Sound Angry…”

Linda Bellos OBE talks racism, Thatcher and trans with Sam Bennett “My growing-up years were spent as a socialist and […]

“It’s not Black and White”

No Offence is a British Museum partnership touring exhibition commemorating the 50th anniversary of the Sexual Offences Act (1967) which […]